RSA I USTAWA O TRANSPARENTNOŚCI

ZASADY/PROCEDURY

RSA przestrzega swoich zobowiązań wynikających z Ustawy o przejrzystości i działa odpowiedzialnie w zakresie praw człowieka i godnych warunków pracy, zgodnie z wewnętrzną procedurą dotyczącą przestrzegania zobowiązań wynikających z Ustawy o przejrzystości. Wewnętrzna procedura jest wdrożona i dostępna dla wszystkich w firmie. Funkcjonuje zarówno jako informacja dla całej organizacji jak i procedura zgodności z obowiązkami wynikającymi z ustawy o przejrzystości.

Procedura zawiera ogólne informacje na temat ustawy o przejrzystości i jej zakresu, pracy spółki z ustawą o przejrzystości oraz kanałów zgłaszania nieprawidłowości. Procedura obejmuje podział obowiązków i zadań, mapowanie i ocenę negatywnego wpływu lub szkód w oparciu o własną działalność, łańcuchy dostaw i relacje biznesowe, współpracę w zakresie i rekompensaty w razie potrzeby, powstrzymywanie/zapobieganie negatywnemu wpływowi/szkodom, monitorowanie wdrażania i wyników, a także informowanie o tym, jak poradzono sobie z wpływem i przetwarzanie wymogów informacyjnych.

Ponadto procedura zawiera informacje o kanale powiadamiania, który pomoże zidentyfikować wszelkie negatywne konsekwencje i znaczące ryzyko oraz, że wnioski o informacje należy kierować na adres aapenhetsloven@rsa.no.

RSA opracowała wytyczne i wymogi dla dostawców w celu określenia oczekiwań i pociągnięcia ich do odpowiedzialności w razie konieczności. Postanowienia te mają pomóc w zapewnieniu, że towary i usługi dostarczane w ramach umowy są produkowane w warunkach zgodnych z podstawowymi prawami człowieka i godnymi warunkami pracy.

Przepisy zapewniają dostęp do ocen należytej staranności dostawców, w przypadku, gdy są oni objęci ustawą o przejrzystości oraz do informacji o zakupach towarów i łańcuchach dostaw dokonywanych przez dostawców, w przypadku gdy nie są oni objęci ustawą. Wymogi umowne, które mają być stosowane, muszą być oceniane indywidualnie dla każdego dostawcy w oparciu o ocenę ryzyka.

RSA zażąda od dostawców informacji na temat ich podwykonawców, o ile zostanie to uznane za właściwe i wykonalne, a w razie potrzeby najlepiej w sposób szczegółowy. Tam, gdzie zostanie to uznane za konieczne, właściwe i wykonalne w oparciu o oceny ryzyka, stosowane będzie samodzielne raportowanie.

Odpowiednie pytania mogą być związane z dziesięcioma zasadami inicjatywy ONZ Global Compact1, kodeksem postępowania dostawcy, kontrolą dostawców i krajów produkcji, samooceną ryzyka w krajach, z których dokonują zakupów, systemami zarządzania i certyfikatami, prawami pracowniczymi itp.

NEGATYWNE KONSEKWENCJE I ZAGROŻENIA

Rozpoczęto prace nad kontrolą i oceną ryzyka dostawców i partnerów biznesowych, zgodnie z wymogami ustawy o przejrzystości podmiotów gospodarczych. Ze względu na fakt, że jesteśmy na wczesnym etapie kontroli, obecnie nie posiadamy w pełni uporządkowanych informacji na temat naszych łańcuchów dostaw.

Łańcuch dostaw w grupie RSA często składa się z kilku powiązań z podwykonawcami. Wymaga to starannego ustalenia priorytetów. Planowanie odbywa się w oparciu o to, gdzie istnieje największe ryzyko negatywnego wpływu na prawa człowieka i godne warunki pracy w oparciu o geografię i produkt. Także kryteria takie jak to, z którymi dostawcami współpracuje się najczęściej, wielkość zakupów i u których partnerów, RSA uważa, że będzie mieć największy wpływ na poprawienie sytuacji w regionie. Dostawy z grup ryzyka będą podlegać bardziej rygorystycznemu systemowi dokumentacji i kontroli. 

Naszym celem jest, abyśmy poprzez należytą staranność identyfikowali, łagodzili i unikali potencjalnego i faktycznego negatywnego wpływu na partnerów biznesowych i nasz łańcuch dostaw. Przewidywanie, identyfikowanie i zarządzanie wpływem na podstawowe prawa człowieka i godne warunki pracy jest dla nas nieustającym procesem.

AKCJA

RSA potwierdza swoją odpowiedzialność do zgodności z obowiązkami wynikającymi z ustawy o przejrzystości w organizacji poprzez uchwałę zarządu i wewnętrzne wytyczne i procedury. Wewnętrzne wytyczne/procedury zostały udostępnione wszystkim pracownikom spółki. Ponadto procedura zawiera informacje o kanale zgłaszania nieprawidłowości, który pomoże zidentyfikować wszelkie negatywne konsekwencje. W odniesieniu do dostawców, w stosownych przypadkach, RSA wdraża wymogi umowne związane z ustawą o przejrzystości, takie jak wymogi umowne zapewniające dostęp do ocen należytej staranności dostawców, w przypadku gdy są oni objęci ustawą o przejrzystości, oraz informacje o zakupach towarów przez dostawców i łańcuchach dostaw, w przypadku gdy nie są oni objęci ustawą.

RSA zażąda od dostawców informacji na temat ich podwykonawców, o ile zostanie to uznane za właściwe i wykonalne, a w razie potrzeby w sposób bardzo szczegółowy. Tam, gdzie zostanie to uznane za konieczne, właściwe i wykonalne w oparciu o ocenę ryzyka, stosowane jest samodzielne raportowanie. RSA podejmuje działania w związku z niezgodnościami, tworząc plan działań doskonalących dla dostawcy lub wymaga, aby dostawca sam je przedłożył, a następnie podejmuje działania następcze. Głównym celem tych działań jest stworzenie trwałych zmian, które przyniosą korzyści pracownikom i środowisku.

Pytania i wątpliwości można kierować na adres: aapenhetsloven@rsa.no.

Pełny raport można przeczytać tutaj

Adres: Øvre Eikervei 77, 3048 Drammen
Poczta: PO Box 4004, 3005 Drammen
TEL: +47 32 21 88 90
E-mail: info@rsa.no
2024 RSA. Wszelkie prawa zastrzeżone.