RSA OCH LAGEN OM INSYN OCH ÖPPENHET

RIKTLINJER / RUTINER

RSA ska fullgöra sina skyldigheter enligt transparenslagen och bedriva en ansvarsfull verksamhet med avseende på mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor, i enlighet med ett internt förfarande för fullgörande av skyldigheter enligt transparenslagen. Den interna rutinen är förankrad i ledningen och görs känd för alla i företaget och fungerar därmed både som ett informationsbrev till organisationen och som en rutin för efterlevnad av skyldigheterna enligt transparenslagen.

Rutinen ger allmän information om transparenslagen och dess tillämpningsområde, företagets arbete med transparenslagen och visselblåsarkanaler. Förfarandet omfattar fördelning av ansvar och uppgifter, kartläggning och bedömning av negativ påverkan/skada utifrån den egna verksamheten, leverantörskedjor och affärsrelationer, samarbete och kompensation vid behov, stoppande/förhindrande av negativ påverkan/skada, övervakning av genomförande och resultat samt kommunikation av hur påverkan har hanterats och behandling av informationskrav.

Vidare innehåller förfarandet information om den anmälningskanal som kommer att bidra till att identifiera eventuella negativa konsekvenser och betydande risker, och att begäran om information ska skickas till aapenhetsloven@rsa.no

RSA har utarbetat riktlinjer och avtalskrav för leverantörer för att klargöra förväntningar och hålla dem ansvariga. Bestämmelserna är avsedda att bidra till att säkerställa att de varor och tjänster som levereras enligt avtalet produceras under förhållanden som överensstämmer med grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

Bestämmelserna säkerställer tillgång till leverantörers due diligence-bedömningar där de omfattas av transparenslagen, och information om leverantörers inköp av varor och leveranskedjor där de inte omfattas av lagen. De avtalskrav som ska användas måste bedömas specifikt från leverantör till leverantör på grundval av en riskbedömning.

RSA ska efterfråga hur leverantörer arbetar med ämnet i förhållande till sina underleverantörer där det anses lämpligt och genomförbart, och helst i detalj om det behövs. Om det anses nödvändigt, lämpligt och genomförbart baserat på riskbedömningarna ska egenrapportering användas.

Relevanta frågor kan vara relaterade till de tio principerna i FN:s Global Compact1, leverantörens uppförandekod, kartläggning av leverantörer och produktionsländer, självutvärdering av risker i länder från vilka de köper in, ledningssystem och certifieringar, arbetsrätt etc.

NEGATIVA KONSEKVENSER OCH RISKER

Arbete har inletts för att kartlägga och riskbedöma leverantörer och
affärspartners, i enlighet med kraven i transparenslagen. Eftersom vi befinner oss i en tidig kartläggningsfas har vi för närvarande ingen strukturerad information om våra leverantörskedjor.

RSA:s leverantörskedja består ofta av flera led med underleverantörer. Detta kräver prioritering i due diligence-bedömningarna. Kartläggningen prioriteras utifrån var det bedöms finnas störst risk för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor baserat på geografi och produkt, samt kriterier som vilka leverantörer man interagerar mest med, storleken på inköpen och var RSA bedömer att man har störst inflytande. Leveranser inom riskgrupperna kommer att omfattas av ett striktare system för dokumentation och kontroll. 

Vårt syfte är att genom tillbörlig aktsamhet försöka identifiera, mildra och undvika potentiell och faktisk negativ påverkan hos affärspartners och i vår leveranskedja. Arbetet med att kartlägga, identifiera och hantera påverkan på grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor är en kontinuerlig process.

ÅTGÄRDER

RSA har förankrat ansvarstagande avseende efterlevnad av skyldigheter enligt transparenslagen i organisationen genom ett styrelsebeslut och interna riktlinjer/rutiner. De interna riktlinjerna/rutinerna har gjorts kända för alla i företaget. Rutinen ger dessutom information om visselblåsarkanaler som hjälper till att identifiera eventuella negativa konsekvenser. För leverantörer där det är lämpligt implementerar RSA avtalskrav relaterade till transparenslagen, exempelvis avtalskrav som säkerställer tillgång till leverantörers due diligence-bedömningar där de omfattas av transparenslagen, och information om leverantörers inköp av varor och leveranskedjor där de inte omfattas av lagen.

RSA ska efterfråga hur leverantörer arbetar med ämnet i förhållande till sina underleverantörer där det anses lämpligt och genomförbart, och helst i detalj om det behövs. Där det anses nödvändigt, lämpligt och genomförbart baserat på riskbedömningarna ska självrapportering användas. RSA följer upp avvikelser genom att skapa ett förbättringsförslag/handlingsplan för leverantören, eller kräver att leverantören själv lämnar in detta, och följer upp dessa i efterhand. Huvudsyftet med åtgärderna är att skapa varaktiga förändringar som gynnar arbetstagare och miljö.

Frågor och förfrågningar kan ställas till aapenhetsloven@rsa.no

Den fullständiga rapporten kan läsas här

Besök: Øvre Eikervei 77, 3048 Drammen
Post: Postbox 4004, 3005 Drammen
TLF: +47 32 21 88 90 90
E-post: info@rsa.no
2024 RSA. Alla rättigheter förbehållna.